Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez ASB Poland Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa w związku z korzystaniem z usług dostępnych w serwisie internetowym https://taxwave.pl/shop/.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASB Poland Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”). 

  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przyjęcie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z przedstawicielami klientów)

Obsługa procesu reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy),

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z przedstawicielami klientów, zgłaszającymi reklamacje w ich imieniu)

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego 

Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie ofert, newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa). 

art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni produktów i usług)

Ustalanie i dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes –ustalanie,  dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami) 

Przyjęcie zapytania i udzielnie odpowiedzi 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),  

art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – umożliwienie kontaktu osobom wysyłającymi zapytania) 

Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących preferencji klientów w celu rozwoju i udoskonalania i świadczonych usług;

  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, obsługę księgową, agencje marketingowe, operatorzy płatności. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być także  podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane: 

-  przez okres realizacji zamówienia lub prowadzonej korespondencji, 

- do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 2 powyżej).  

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa 

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO. 

  2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu wykonania obowiązków dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego. Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 2) jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia sklepie internetowym lub zrealizowania innych usług świadczonych przez Administratora.