Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez spółkę pod firmą ASB Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296560, REGON 141240611, NIP 5252414442, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.taxwave.pl/shop.

Definicje

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie.

Sprzedawca

spółka pod firmą ASB Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296560, REGON 141240611, NIP 5252414442, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach Sklepu internetowego

konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kodeks cywilny

ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740,
ze zm.)

Sklep internetowy (Sklep)

serwis internetowy dostępny pod adresem www.taxwave.pl/shop,
za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia

Produkt

oprogramowanie dostępne (oferowane) w Sklepie internetowym

Umowa licencyjna

odpłatna umowa licencji na korzystanie z Produktu oferowanego w Sklepie internetowym, zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach proponowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego

Ustawa
o świadczeniu usług drogą elektroniczną

ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344, ze zm.)

Zamówienie

złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta, stanowiące złożoną Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy licencyjnej, określające w szczególności rodzaj i liczbę ProduktówPostanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa w szczególności:

 1. warunki i zasady składania Zamówień przez Klientów drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 2. zasady zawierania Umów licencyjnych z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

§ 2

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.taxwave.pl/shop oraz pobrać i zapisać jego treść
i sporządzić wydruk.

§ 3

 1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej, prawa do domeny internetowej oraz prawa do treści zawartych
  w Sklepie internetowym i oferowanych w nim Produktów przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca dokłada starań, ale nie gwarantuje, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe przy wykorzystaniu większości popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i rodzajów urządzeń końcowych.

 3. Sprzedawca stosuje tzw. pliki cookies, które podczas korzystania ze Sklepu internetowego mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta. Stosowanie plików cookies ma na celu zapewnienie możliwie pełnego i poprawnego korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego i jego funkcjonalności. Pliki cookies nie wprowadzają zmian w konfiguracji urządzeń końcowych Klientów ani w zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Klient ma możliwość wyłączenia stosowania mechanizmu plików cookies w ramach stosowanej przez siebie przeglądarki internetowej z zastrzeżeniem, że może to utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego lub jego funkcjonalności.

 4. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca udostępnia Klientom wszystkie informacje wymagane przepisami prawa.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

§ 4

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług i przekazywanych danych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  W związku z powyższymi zagrożeniami Klienci również powinni stosować odpowiednie środki i zabezpieczenia techniczne.

 2. Przyjęte przez Sprzedawcę zasady ochrony danych osobowych ujęte są w Polityce prywatności Sprzedawcy.

§ 5

Klient zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy licencyjnej

§ 6

 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez siedem dni
  w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, z wyłączeniem okresowych przerw na prace serwisowe prowadzone przez Sprzedawcę. Do złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta (adresu) poczty internetowej.

 3. W celu zawarcia Umowy licencyjnej za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego pod adresem www.taxwave.pl/shop, dokonać wyboru zamawianego Produktu lub Produktów z oferty Sklepu oraz podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje podawane na stronie.

 4. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie
  do tzw. koszyka.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia zawiera,
  w szczególności, informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia (wybranych Produktów),

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy
  oraz dodatkowych kosztów (o ile występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. terminu dostawy,

 5. wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem jego zgody na udostępnienie Produktu
  w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od Umowy licencyjnej zgodnie z ust. 10 i o wynikającej z tego utracie przez Klienta będącego konsumentem prawa do odstąpienia od Umowy licencyjnej z momentem wysłania Klientowi kodu uruchomienia Produktu.

 1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Ogólnymi warunkami Umowy licencyjnej lub Umów licencyjnych dotyczącymi zamawianych Produktów oraz zaakceptować je poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka przy tych Ogólnych warunkach. Akceptacja Ogólnych warunków Umowy licencyjnej jest niezbędna w celu złożenia Zamówienia.

 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych, w tym danych osobowych, oznaczonych jako niezbędne, udzielenie wymaganych zgód, zaakceptowanie Ogólnych warunków Umów licencyjnych dotyczących zamawianych Produktów oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.”.

 3. Odstąpienie przez Klienta od złożonego Zamówienia po jego opłaceniu nie jest możliwe,
  z zastrzeżeniem ust. 10.

 4. Składając Zamówienie Klient będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie przez Sprzedawcę spełnienia świadczenia, tj. przesłanie Klientowi kodu uruchomienia Produktu, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy licencyjnej. Sprzedawca informuje Klientów będących konsumentami, na etapie składania Zamówienia, że złożenie Zamówienia i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, pozbawia Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od Umowy licencyjnej z momentem wysłania Klientowi kodu uruchomienia Produktu.

 5. Sprzedawca związany jest ceną licencji (Produktu) podaną na stronie internetowej Sklepu internetowego aktualną w momencie złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem prawa Sprzedawcy do odmowy przyjęcia Zamówienia.

 6. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy licencyjnej (odpłatnego udzielenia licencji na Produkt) złożoną Sprzedawcy przez Klienta składającego Zamówienie. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia ww. oferty. Oferta wiąże Klienta przez jeden miesiąc,
  z zastrzeżeniem ust. 9.

 7. Po złożeniu Zamówienia Klient zobowiązany jest uiścić całą ceną licencji na Produkt lub Produkty objęte Zamówieniem z góry. Do zawarcia Umowy licencyjnej i udzielenia licencji na Produkt dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (lub oświadczenie o odmowie przyjęcia Zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy całą ceną licencji na Produkt lub Produkty objęte Zamówieniem uiszczoną z góry przez Klienta. 

 8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy licencyjnej (udzieleniu licencji na Produkt) Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT za cenę licencji oraz prześle ją Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury VAT w postaci elektronicznej na ww. adres e-mail.

 9. Link do pobrania Produktu dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca niezwłocznie, do 24 (dwudziestu czterech) godzin po zawarciu Umowy licencyjnej (udzieleniu licencji), prześle Klientowi, na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia, kod uruchomienia Produktu, który należy wpisać po zainstalowaniu i uruchomieniu Produktu na urządzeniu końcowym Klienta.

 10. W wypadku, gdy Sprzedawca odmówi przyjęcia Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie płatności otrzymane tytułem ceny licencji na Produkt lub Produkty objęte takim nieprzyjętym Zamówieniem.

 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia, Regulaminu oraz Ogólnych warunków Umowy licencyjnej następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym ww. dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

 12. Jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 13, Sprzedawca potwierdza Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pliku pdf (na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia), podsumowanie Zamówienia, Ogólne Warunki Umowy licencyjnej oraz informuje Klienta będącego konsumentem o otrzymaniu od niego jego zgody na udostępnienie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od Umowy licencyjnej i o utracie przez Klienta będącego konsumentem prawa do odstąpienia od Umowy licencyjnej z momentem wysłania Klientowi kodu uruchomienia Produktu.

 13. Z zastrzeżeniem ust. 10, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy licencyjnej składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy licencyjnej (zwane dalej „oświadczeniem o odstąpieniu”).

 14. Oświadczenie o odstąpieniu Klient będący konsumentem może złożyć Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres taxwave@asbgroup.eu lub pisemnie na adres: ASB Poland sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego tutaj. Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do momentu utraty prawa do odstąpienia od Umowy licencyjnej zgodnie z ust. 10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

 15. W wypadku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od Umowy licencyjnej umowę tę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszelkie płatności otrzymane tytułem ceny licencji na Produkt lub Produkty objęte taką Umową licencyjną.

Ceny i sposoby płatności

§ 7

 1. Ceny Produktów (licencji) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki,
  w tym podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Klient ma możliwość zapłaty ceny:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 21 1140 2105 0000 4917 1400 1028,

 2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,

 3. kartą płatniczą.

 1. Klient wybiera sposób zapłaty przy składaniu Zamówienia.

Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz reklamacje dotyczące Produktów

§ 8

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy nie obejmuje tzw. utraconych korzyści.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów jest wyłączona.

 4. Wobec Klientów będących konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach ustalonych
  w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 5. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres taxwave@asbgroup.eu lub pisemnie na adres: ASB Poland sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

 6. W wypadku podniesienia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Klienta związanych z Produktem lub korzystaniem z Produktu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takich roszczeniach.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 9

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu
  i stron internetowych Sklepu internetowego, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres taxwave@asbgroup.eu
  lub pisemnie na adres: ASB Poland sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
  z funkcjonowaniem Sklepu.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

§ 10

 1. Klient, który jest konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Umowa licencyjna zawierana jest w języku polskim.

 3. W wypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu
  a postanowieniami Ogólnych warunków Umowy licencyjnej pierwszeństwo mają postanowienia Ogólnych warunków Umowy licencyjnej.

 4. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić Regulamin. Zmiana lub uzupełnienie Regulaminu są wiążące dla Zamówień złożonych po opublikowaniu zmienionego lub uzupełnionego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania przez Sprzedawcę.