OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI

NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA „TAX WAVE”

DEFINICJE

Następujące terminy mają następujące znaczenie.

Oprogramowanie

oprogramowanie „TaxWave” umożliwiające, w szczególności, weryfikację poprawności plików JPK_V7M pod kątem technicznym i merytorycznym, a także weryfikację numerów NIP, VAT UE oraz numerów rachunków bankowych kontrahentów

Licencja

licencja na korzystanie z Oprogramowania

OWL

niniejsze „Ogólne warunki udzielania licencji na korzystanie z oprogramowania „TaxWave””

Licencjodawca

spółka pod firmą ASB Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296560, REGON 141240611, NIP 5252414442, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Licencjobiorca

nabywca Licencji od Licencjodawcy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. OWL regulują zasady i warunki udzielania Licencji przez Licencjodawcę Licencjobiorcom.

 2. Licencje udzielane są osobom (podmiotom) będącym przedsiębiorcami w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową. Oprogramowanie oraz Licencje nie są przeznaczone dla konsumentów.

 3. OWL mają zastosowanie do wszystkich Licencji. Poprzez nabycie Licencji Licencjobiorca wyraża zgodę na stosowanie OWL i potwierdza tę zgodę przy składaniu zamówienia na Oprogramowanie. Licencjodawca oraz Licencjobiorca zobowiązani są do stosowania OWL.

 4. Do Licencji nie mają zastosowania jakiekolwiek wzorce umów, ogólne warunki umów, regulaminy ani jakiekolwiek inne dokumenty lub wzorce dokumentów stosowane przez Licencjobiorcę.

 5. OWL są stale dostępne na stronie internetowej www.taxwave.pl.

OGÓLNA SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA I WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 2

Oprogramowanie posiada m.in. następujące funkcjonalności (w zależności od wybranej wersji):

 1. możliwość weryfikacji poprawności pliku JPK_V7M pod kątem technicznym i merytorycznym; 

 2. generowanie czytelnego raportu ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości; 

 3. weryfikacja numeru NIP i VAT UE kontrahenta;

 4. możliwość szybkiego sprawdzenia kodów GTU, kodów transakcyjnych oraz dokumentacyjnych (wersja Professional);

 5. zbiorcza weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów ujętych na tzw. „białej liście” z datą weryfikacji;

 6. weryfikacja statusu kontrahentów w zakresie podatku VAT (podatnik czynny, zwolniony, wyrejestrowany).

§ 3

 1. Oprogramowanie oferowane jest w czterech wersjach, różniących się zakresem zastosowań i funkcjonalności:

 2. Wersja „Only One: Basic” przeznaczona jest do użytku własnego Licencjobiorców.

 3. Wersja „Only One: Professional” przeznaczona jest do użytku własnego Licencjobiorców, wyposażona jest w dodatkowe funkcjonalności.

 4. Wersja „Many-One: Basic” przeznaczona jest do użytku własnego Licencjobiorców oraz do wykorzystywania przez nich przy świadczeniu usług na rzecz osób trzecich, w szczególności usług księgowych lub doradztwa podatkowego.

 5. Wersja „Many-One: Professional” przeznaczona jest do użytku własnego Licencjobiorców oraz do wykorzystywania przez nich przy świadczeniu usług na rzecz osób trzecich, w szczególności usług księgowych lub doradztwa podatkowego, i wyposażona jest w dodatkowe funkcjonalności.

 6. Dodatkowe funkcjonalności (ust. 3 i 5) oznaczają, że Licencjobiorca otrzymuje powiązanie ewidencji VAT oraz deklaracji z plikiem JPK FA (ewidencją faktur sprzedażowych). 

§ 4

Wymagania techniczne do korzystania z Oprogramowania są następujące:

 1. Net Framework 4,5;

 2. Windows 8 32/64 bit;

 3. 4 GB pamięci RAM;

 4. dostęp do Internetu;

 5. odblokowane porty 80, 443 dla adresów: 51.145.129.227, 188.128.210.40 oraz 188.128.194.254.

§ 5

Na swojej stronie internetowej Licencjodawca udostępnia instrukcję korzystania z Oprogramowania oraz film instruktażowy prezentujący zasady funkcjonowania i korzystania z Oprogramowania. W miarę możliwości Licencjodawca umożliwia również kontakt ze swoim działem IT w kwestiach technicznych związanych z Oprogramowaniem.

§ 6

Oprogramowanie nie jest personalizowane pod poszczególnych Licencjobiorców, skutkiem czego może nie spełniać pewnych ich potrzeb lub oczekiwań.

ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ I PŁATNOŚCI

§ 7

 1. Licencję można zakupić na stronie internetowej pod adresem www.taxwave.pl, jak również na innych stronach (witrynach) internetowych, na których mogą być oferowane.

 2. Informacje zawarte na ww. stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie nabywców Licencji do składania zamówień.

 3. Nabywca składa zamówienie na Licencję poprzez procedurę zakupu i płatności na właściwej stronie internetowej. Odstąpienie przez nabywcę od złożonego zamówienia po dokonaniu płatności nie jest możliwe.

 4. Licencjodawca związany jest ceną Licencji podaną na stronie internetowej, na której nabywca zamawia Licencję, aktualną w momencie złożenia zamówienia.

 5. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy licencyjnej (odpłatnego udzielenia Licencji) złożoną Licencjodawcy przez nabywcę Licencji.

 6. Do zawarcia umowy licencyjnej i udzielenia Licencji dochodzi w momencie przesłania Licencjobiorcy przez Licencjodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Licencjodawca prześle Licencjobiorcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia (lub oświadczenie o odmowie przyjęcia zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez nabywcę przy składaniu zamówienia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od uznania rachunku bankowego Licencjodawcy całą ceną Licencji uiszczoną z góry przez nabywcę Licencji (Licencjobiorcę) za pośrednictwem strony internetowej, na której oferowane są Licencje.

 7. Niezwłocznie po zawarciu umowy licencyjnej (udzieleniu Licencji) Licencjodawca wystawi Licencjobiorcy fakturę VAT za cenę Licencji (opłatę licencyjną) oraz prześle ją Licencjobiorcy w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Licencjobiorcę przy składaniu zamówienia. Licencjobiorca wyraża zgodę na przesłanie mu faktury VAT w postaci elektronicznej na ww. adres e-mail.

 8. Link do pobrania Oprogramowania dostępny jest na stronie internetowej, na której są składane zamówienia. Licencjodawca, niezwłocznie (do 24 godzin) po zawarciu umowy licencyjnej (udzieleniu Licencji), prześle Licencjobiorcy, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, kod uruchomienia Oprogramowania, który należy wpisać po zainstalowaniu i uruchomieniu Oprogramowania na urządzeniu Licencjobiorcy.

 9. Poza Licencją, Licencjobiorca nie nabywa żadnych autorskich praw majątkowych ani innych praw do Oprogramowania.

 10. Jedna Licencja upoważnia Licencjobiorcę do zainstalowania Oprogramowania na pięciu stanowiskach oraz jednoczesnego korzystania z Oprogramowania na tych stanowiskach w tym samym czasie.

ZAKRES LICENCJI

§ 8

 1. Z momentem ustalonym zgodnie z § 7 ust. 6 zostaje zawarta umowa licencyjna, na mocy której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy odpłatnej Licencji na korzystanie z Oprogramowania w zakresie określonym w ust. 2-10.

 2. Licencja udzielana jest na czas oznaczony – 12 (dwanaście) miesięcy.

 3. Licencja jest odpłatna i niewyłączna.

 4. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. wprowadzanie Oprogramowania do pamięci jednego urządzenia przeznaczonego do korzystania z Oprogramowania;

 2. korzystanie z Oprogramowania zgodnie z funkcjonalnościami Oprogramowania, z uwzględnieniem ust. 5-10, § 3 i § 7 ust. 10.

 1. Licencja udzielana jest w czterech wersjach: Only One: Basic, Only One: Professional, Many-One: Basic, Many-One: Professional. Wyboru wersji Licencji dokonuje Licencjobiorca przy złożeniu zamówienia.

 2. Wersje Only One przeznaczone są do obsługi Licencjobiorcy i ich funkcjonalności powiązane są z numerem NIP Licencjobiorcy.

 3. Wersja Many-one przeznaczone są do obsługi, poza samym Licencjobiorcą, także klientów Licencjobiorcy, a ich funkcjonalności mogą być wykorzystywane dla podmiotów o różnych numerach NIP.

 4. Licencjobiorcy nie wolno przenosić Licencji na inne osoby, udzielać dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Oprogramowania, ani umożliwiać innym osobom, odpłatnie lub nieodpłatnie, korzystania z Licencji czy Oprogramowania.

 5. Licencjobiorcy nie wolno w żaden sposób kopiować Oprogramowania, analizować Oprogramowania ani ingerować w Oprogramowanie, w szczególności modyfikować czy dekompilować Oprogramowania ani jakichkolwiek jego fragmentów.

 6. Licencjobiorca zobowiązany jest chronić Oprogramowanie przed dostępem osób trzecich.

§ 9

 1. Poza udzieleniem Licencji, Licencjodawca nie jest zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Licencjobiorcy, w szczególności do świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych, szkoleniowych, aktualizacji czy wsparcia technicznego.

 2. Oprogramowanie może być aktualizowane przez Licencjodawcę. Aktualizacje udostępniane są na stronie internetowej pod adresem www.taxwave.pl i w okresie obowiązywania Licencji są nieodpłatnie dostępne dla Licencjobiorcy.

§ 10

Licencjodawca jest uprawniony do publicznego informowania o udzieleniu Licencji Licencjobiorcy, w szczególności w celach informacyjnych, reklamowych i marketingowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY

§ 11

 1. Licencjodawca dokłada starań, aby Oprogramowanie funkcjonowało w sposób uwzględniający właściwe regulacje dotyczące zagadnień będących przedmiotem funkcjonalności Oprogramowania. Udzielenie licencji ani funkcjonowanie Oprogramowania nie stanowi jednak, w żadnym wypadku, porady prawnej czy podatkowej i Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność funkcjonowania Oprogramowania z właściwymi przepisami. Licencjodawca dokłada starań, ale nie gwarantuje, aktualizacji Oprogramowania w wypadku zmian regulacji odnoszących się do zagadnień będących przedmiotem funkcjonalności Oprogramowania.

 2. Informacje uzyskiwane przy wykorzystaniu Oprogramowania mają charakter wyłącznie poglądowy i zawsze wymagają weryfikacji i oceny przez właściwych specjalistów. Informacje uzyskiwane przy wykorzystaniu Oprogramowania nie stanowią porady prawnej ani podatkowej.

 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieujawnienie nieprawidłowości w rozliczeniach, plikach, danych lub systemach analizowanych przez Oprogramowanie, ani też za zasadność czy ocenę skutków ewentualnych wykazanych nieprawidłowości.

 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskiwane przy wykorzystaniu Oprogramowania i za jakiekolwiek decyzje, podejmowane przez kogokolwiek, w oparciu lub przy wykorzystaniu tych informacji. Informacje uzyskiwane przy wykorzystaniu Oprogramowania nie mogą stanowić wyłącznej podstawy podejmowania jakichkolwiek decyzji.

 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść plików analizowanych przez Oprogramowanie ani za wyniki takich analiz. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy też prawidłowość danych analizowanych przez Oprogramowanie. Licencjodawca ponosi jedynie odpowiedzialność za prawidłowe technicznie działanie Oprogramowania.

 6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych analizowanych przez Oprogramowanie, z zastrzeżeniem, że Oprogramowanie nie umożliwia Licencjodawcy jakiegokolwiek dostępu do tych danych.

 7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność czy współpracę Oprogramowania z innymi programami czy formatami danych.

 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy nigdy nie obejmuje tzw. utraconych korzyści.

 10. Odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Oprogramowania jest wyłączona.

 11. W wypadku podniesienia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Licencjobiorcy związanych z Licencją, Oprogramowaniem lub korzystaniem z Oprogramowania przez Licencjobiorcę, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o takich roszczeniach.

WYPOWIEDZENIE LICENCJI

§ 12

 1. Licencjodawca może wypowiedzieć Licencję, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia pisemnego wypowiedzenia i z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia za udzieloną Licencję oraz bez prawa Licencjobiorcy do odszkodowania, w wypadku naruszenia OWL przez Licencjobiorcę.

 2. W wypadku naruszenia OWL przez Licencjobiorcę, Licencjobiorca, niezależnie od skorzystania przez Licencjodawcę z uprawnienia do wypowiedzenia Licencji, o którym mowa w ust. 1, zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości aktualnej ceny Licencji. Dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

ZMIANA OWL

§ 13

 1. Licencjodawca może zmienić lub uzupełnić OWL. Zmiana lub uzupełnienie OWL są wiążące dla Licencji udzielonych na skutek zamówień złożonych po opublikowaniu zmienionych lub uzupełnionych OWL na stronie Internetowej www.taxwave.pl, a w wypadku Licencji udzielonych wcześniej – po upływie miesiąca od opublikowania.

 2. Licencjodawca oraz Licencjobiorca mogą dokonywać indywidualnych ustaleń zmieniających lub uzupełniających postanowienia OWL. Ustalenia takie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. OWL nie mają zastosowania do konsumentów.

 2. Wszelkie płatności należne Licencjodawcy związane z Licencją uważa się za dokonane w dniu wpływu takiej płatności na rachunek bankowy Licencjodawcy.

 3. Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o zmianie adresu Licencjobiorcy lub zmianie adresu e-mail Licencjobiorcy przeznaczonego do korespondencji. W braku takiego powiadomienia wszelka korespondencja przesłana na poprzednie adresy Licencjobiorcy uważana jest za prawidłowo doręczoną.

 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWL jest, stanie się lub zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ za niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, nie powoduje to nieważności ani bezskuteczności pozostałych postanowień OWL. W takim wypadku Licencjodawca, działając w dobrej wierze, zastąpi postanowienie niekompletne, nieskuteczne lub nieważne nowym skutecznym prawnie postanowieniem, które w najszerszym możliwym zakresie będzie odpowiadało pierwotnej treści i celowi postanowienia niekompletnego, nieskutecznego lub nieważnego.

 5. Wszelkie spory wynikające z OWL lub Licencji lub powstające w związku z OWL lub Licencją będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla Licencjodawcy.

 6. Licencje oraz OWL podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim winny być interpretowane.

 7. W sprawach nieuregulowanych w OWL stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 8. Postanowienia OWL wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania przez Licencjodawcę.